8 KOLEJKA EKSTRAKLASY

Euro U21 Poland

4 Kolejka Ekstraklasy

2. Kolejka Ekstraklasy

20. Kolejka Ekstraklasy

17. Kolejka Ekstraklasy

15. Kolejka Ekstraklasy

14. Kolejka Ekstraklasy