POLSKA – NIGERIA

9 Kolejka Ekstraklasy

8 Kolejka Ekstraklasy

4 Kolejka Ekstraklasy

3 Kolejka Ekstraklasy

2 Kolejka Ekstraklasy

33 Kolejka Ekstraklasy

32 Kolejka Ekstraklasy